O projektu

NAZIV PROJEKTA:

IZGRADNJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA ĐURĐEVAC, VIRJE, FERDINANDOVAC I PODRAVSKE SESVETE

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 352.516.263,55 HRK (s PDV-om)

SUFINANCIRANJE IZ EU: 196.280.281,42 HRK

TRAJANJE PROJEKTA: od svibnja 2019. do listopada 2023.

IZVOR FINANCIRANJA: Kohezijski fond

 

KORISNIK PROJEKTA

Komunalije Đurđevac d.o.o.
Radnička ul. 61, 48350, Đurđevac
www.komundju.hr

SUFINANCIJERI

#

Općina Ferdinandovac

#

Općina Virje

.

#

Općina Novigrad Podravski

#

Općina Kloštar Podravski

#

Općina Novo Virje

#

Grad Đurđevac

OPĆI CILJ PROJEKTA: Doprinos unaprjeđenju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području koje zahvaća aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete, a samim time i sveukupnom poboljšaju stanja okoliša na razini aglomeracija

STRATEŠKI CILJEVI PROJEKTA: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurati će se izgradnjom i sanacijom sustava javne vodoopskrbe. Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda doprinosi poboljšanju stanja voda, većoj stopi priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje kao i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja.

Realizacijom planiranih aktivnosti projekta očekuje se ostvarenje sljedećih strateških ciljeva:

 • Ispunjavanje osnovnih zahtjeva Direktive 91/271/EEZ,
 • Povećanje priključenosti stanovništva s područja aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete na javni sustav vodoopskrbe, i odvodnje i pročišćavanja,
 • Smanjenje opterećenja voda od nepročišćenih otpadnih voda,
 • Veća količina otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja,
 • Osiguranje kvalitetnih uvjeta za život stanovništva predmetnog područja,
 • Sigurna i kontinuirana opskrba pitkom vodom na razmatranom području,
 • Zaštita tla i podzemnih voda kao važnih prirodnih i gospodarskih resursa,
 • Sprječavanje zaraza uzrokovanih izlijevanjem fekalnih voda ili njihovim prodiranjem u sustav vodoopskrbe,
 • Povećanje broja aglomeracija opremljenih infrastrukturom za odvodnju i pročišćavanje,
 • Uređenje prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu sa Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda,
 • Poboljšanje stanja vodoopskrbe.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Izgradnja nove kanalizacijske mreže u ukupnoj duljini od 59.318 m,
 • Izgradnja novog tlačnog voda u ukupnoj duljini od 20.723 m,
 • Izgradnja 33 objekta na kanalizacijskoj mreži
 • Izgradnja 3.766 kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu
 • Proširenje 2 UPOV‐a (UPOV Virje za dodatni kapacitet od 2.900 ES i UPOV Podravske Sesvete za dodatni kapacitet od 4.000 ES)
 • Izgradnja 1 novog UPOV‐a Ferdinandovac kapaciteta 2.600 ES
 • Izgradnja 3.349 kućnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu
 • 265 m transportnog vodoopskrbnog cjevovoda
 • 519 m vodoopskrbne mreže
 • 2 objekta na vodoopskrbnom sustavu (crpna stanica Čepelovac i vodosprema Čepelovac)
 • Ugradnja 6 okana za regulaciju tlaka

 

PODRUČJE OBUHVAĆENO PROJEKTOM: Projekt se provodi na području aglomeracije Đurđevac. Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete, a obuhvaća naselja Đurđevac, Čepelovac, Budrovac, Ferdinandovac, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac, Kozarevac, Virje, Šemovci, Hampovica, Delovi i Novigrad Podravski.