Napredak radova u studenom

30.11.2023.

Odvodnja općine Novigrad Podravski

Dovršeni su radovi asfaltiranja nosivog sloja i ispiranja cjevovoda na trasama Novigrad Podravski i Delovi, montaža poklopaca na crpnoj stanici Delovi kao i armirano-betonski radovi na pokrovnoj ploči retencijskog bazena Novigrad Podravski i crpnoj stanici Novigrad Podravski 1. U tijeku su aktivnosti bušenja ispod potoka radi postavljanja tlačnog cjevovoda te aktivnosti izrade kućnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu.

Na ovoj grupi kumulativno je izvedeno 91,72% radova.

Odvodnja općine Virje

Na komponenti B1 – “Građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospordarskog sustava odovodnje otpadnih voda – Fekalna kanalizacija naselja Šemovci i Hampovica”, izveden je sav tlačni cjevovod, a u tijeku su radovi na postavljanju glavnog gravitacijskog cjevovoda uz državnu cestu D43 i bušenja ispod prometnice za kućne priključke odvodnje, radovi na pripremi podloge nerazvrstanih prometnica za asfaltiranje izgradnja kućnih kanalizacijskih priključaka.
Na komponenti B2 – “Vodovodni priključci”, Izvođač izvodi radove na izvedbi vodovodnih kućnih priključaka na vodoopskrbu.

Na ovoj grupi, kumulativno je izvedeno 60,06% radova.

Vodoopskrba i odvodnja grada Đurđevca

Na komponenti C1 (lzgradnja fekalne kanalizacije naselja Budrovac i Čepelovac) izvedeno je 5000 m gravitacijskog cjevovoda i 1441 m tlačnog cjevovoda glavnog sabirnog kolektora Budrovac – Čepelovac te je izvedeno 146 kanalizacijskih priključaka. U tijeku su radovi na postavljanju gravitacijskog cjevovoda te priključaka na odvodnju kao i armirano-betonski radovi na crpnoj stanici Čepelovac 1..
Na komponenti C2 (Dogradnja kanalizacije naselja Đurđevac) izvedena su 153 kućna priključka odvodnje i 2132 m gravitacijskog cjevovoda. U tijeku su armirano-betonski radovi na kišnim preljevima.
Na komponenti C3 (Izgradnja spojnog cjevovoda od Vodospreme Čepelovac do vodospreme Budrovac) izvedeno je 3281 m vodoopskrbnog cjevovoda DN315 između vodospreme
Čepelovac i vodospreme Budrovac, te 4829 m cjevovoda u Gradu Đurđevcu. Također, izvedeno je 215 kućnih priključaka vodoopskrbe, a trenutno su u tijeku radovi na sanaciji terena.
Na komponenti C4 (lzgradnja građevine Vodospreme Čepelovac sa odvodnim kanalom) izvode se zidarski i armirano-betonski radovi na objektu strojarnice.
Na komponenti C5 (Vodovodni priključci) izvedeno je 466 vodovodnih priključaka.

Na ovoj grupi, kumulativno je izvedeno 74,34% radova.

Odvodnja općine Ferdinandovac

Na komponenti D1 (Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Ferdinandovac) Izvođač izvodi radove na postavljanju gravitacijskog cjevovoda i izvedbi kućnih priključaka odvodnje. Izvedeno je 2102 m gravitacijskog cjevovoda, 392 m tlačnog cjevovoda i 85 komada kućnih priključaka odvodnje.
Na komponenti D2 (Vodovodni priključci) izvedeno je 207 vodovodnih priključaka.

Na ovoj grupi, kumulativno je izvedeno 36,56% radova.

Vodoopskrba i odvodnja općine Kloštar Podravski

Na komponenti E1 (Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Kloštar Podravski, Budančevica i Prugovac) Izvođač je izveo 3213 m tlačnog cjevovoda, 16100 m gravitacijskog cjevovoda i 594 kom kućnih priključaka odvodnje. U tijeku su radovi na sanaciji prometnica.
Na komponenti E2 (Izgradnja Fekalne kanalizacije naselja Kozarevac) izvedeno je 3480 m tlačnog cjevovoda, 5247 m gravitacijskog cjevovoda i 194  priključka odvodnje. U tijeku su radovi na sanaciji prometnica.
Na komponenti E3 (Izgradnja vodoopskrbne mreže Prugovac – Kozarevac) izvedeno je 17300 m vodoopskrbnog cjevovoda.
Na komponenti E4 (Vodovodni priključci) izvedeno je 259 kućnih priključaka odvodnje.

Na ovoj grupi, kumulativno je izvedeno 73,67% radova.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

UPOV Virje: u tijeku su građevinski i obrtnički radovi na objektu za prihvat vode iz sabirnih jama i postavljanje strojarske opreme.
UPOV Ferdinandovac: započeti su zemljani radovi.
UPOV Podravske Sesvete: započeti su pripremni i zemljani radovi.